METODOLOGIA DE SELECCIÓ


Fase de producció

 • Definició del perfil

 • Requeriments tècnics
 • Funcions a desenvolupar
 • Característiques personals
 • Projecció professional
 • Ubicació, tipus de contractació, expectatives salarials
 • Cerca del candidat

 • Queries en la nostra BBDD
 • Publicació d'ofertes en les principals webs d'ocupació
 • Cerca en xarxes professionals
 • Participació en fòrums d'ocupació
 • Col·laboració amb universitats i escoles tècniques del sector de les IT

Fase d'avaluació

 • Valoració del candidat
   

 • Entrevistes personals -> IT Recruitment
 • Psicotècnics: Test d'Intel·ligència i personalitat -> Psicòlegs
 • Proves a nivell tècnic -> Enginyers
 •  
 •  
 • Confecció
  Presentació d'informe

 • Presentació de formació acadèmica i historial professional
 • Avaluació tècnica
 • Informe de personalitat
 • Motivacions per al canvi
 • Conclusions finals

Fase final

 • Decisió final
   

 • Després de la presentació d'informes i recomanacions realitzades per ARESTES, té lloc un canvi d'impressions amb el client per unir criteris i contrastar opinions, amb l'objectiu d'ajudar en la decisió final
 • Seguiment
  de la incorporació

 • En els primers mesos de la incorporació del candidat, es fa un seguiment per comprovar que es compleixen tots els objectius i expectatives tant del client com del mateix candidat

Candidat

Personal qualificat a nivell tant funcional com tècnic

Perfil professional

Col·laboració en la definició inicial del perfil professional del lloc a cobrir.

Objectivitat i imparcialitat

Objectivitat i imparcialitat en el procés selectiu, mitjançant unes avaluacions rigoroses efectuades per professionals informàtics d'alt nivell i psicòlegs d'empresa.

Eficàcia

Major eficàcia en treballar amb una base de candidats potencials molt més àmplia que inclou personal en actiu.

Garantía

Garantia total de reposició de candidats.

Seguiment

Seguiment del col·laborador incorporat durant el període de garantia per tal d'assegurar el compliment de les expectatives tant del client com del candidat.

Solucions adaptades a les seves necessitats

ARESTES , com a empresa pionera en el servei de Personnel Placement i selecció de personal informàtic disposa d'una BBDD de més de
15.000 professionals , segmentada per posició, tecnologies, nivell d'experiència, ubicació, idiomes, etc.