POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, l'informem que les dades personals comunicades durant la navegació i ús d'aquesta pàgina web, així com aquells altres que faciliti ens faciliti com a Usuari, seran tractades d'acord amb els requisits establerts en l'esmentada norma jurídica.


El titular del fitxer és:


Identitat: ARESTES SERVEIS INFORMATICS, S.L.

Domicili social: Carrer d'Aragó 390 6º 08013 Barcelona

N.I.F. nº: B-61129227

Telèfon:    +34 93 321 49 81

Email:    arestes@arestes.es


ARESTES assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garanteix que en cap cas seran cedides a empreses alienes excepte autorització expressa de l'usuari.

El candidat pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.

El candidat podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i les condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili social de ARESTES o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a   info@arestes.es

ARESTES, d'acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per intentar evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades.